Rada Miejska Thirsk | Dom (2023)

ZAWARTOŚĆ

 1. WSTĘP

 2. INTERPRETACJA

 3. ZASADY I PRZEPISY

3.1 Cmentarze i cmentarze

3.2 Opłaty i prowizje

3.3 Postępowanie na terenie cmentarza

3.4 Wybór i własność grobów

3.5 Przedstawienie dokumentów potwierdzających tytuł do pochówku

3.6 Przeniesienie własności

3.7 Czasy pochówków

3.8 Certyfikacja

3.9 Trumny

3.10 Konserwacja grobu i opieka po nim

3.11 Ogólne informacje dotyczące grobów i cmentarzy

3.12 Pomniki

 1. REGULAMIN OGÓLNY CMENTARZA

 2. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 3. ZASTRZEŻONE PRAWA RADY MIASTA THIRSK

 4. WSTĘP

Niniejszy regulamin został wydany przez Radę Miasta Thirsk w odniesieniu do cmentarza.Wszelkie zapytania dotyczące cmentarza należy kierować na następujący adres:The Clerk to the CouncilThirsk Town CouncilAims HouseRoyal Oak YardYardMarket PlaceTHIRSK.North YorkshireYO7 1Hq.Tel: 01845 526445E-mail :clerk@thirsk_tc.gov.ukStrona internetowa:www.thirsk_tc.gov.uk

 1. INTERPRETACJA

„Rada” oznacza Radę Miejską Thirsk. „Cmentarz” oznacza Cmentarz udostępniony przez Radę. „Grób” oznacza miejsce pochówku utworzone w ziemi przez wykopaliska i bez wewnętrznej ściany z cegły lub kamienia ani jakiejkolwiek innej sztucznej okładziny. Grób wyłożony cegłą” oznacza miejsce pochówku utworzone w ziemi przez wykopaliska, z wewnętrzną ścianą z cegieł, która jest ponownie wypełniona ziemią. komory, z których każda jest pieczętowana w zatwierdzony sposób po każdym pochówku, a sklepienie zamykane górnymi pokrywami. „Wyłączne prawo do pochówku” oznacza wyłączne prawo do pochówku w określonym grobie i jest wydawane właścicielowi w „Akcie nadania ".

 1. ZASADY I PRZEPISY

3.1 CMENTARZ I CMENTARZ Ewidencja Cmentarza prowadzona jest w Urzędzie Miasta.

3.2 OPŁATY I NALEŻNOŚCI Opłaty i honoraria należne Radzie za pochówki na Cmentarzu oraz za miejsca grobowe, pomniki, nagrobki, kamienie pamiątkowe, inskrypcje i inne sprawy związane z Cmentarzem są takie, jakie są zatwierdzane corocznie przez Radę. Kopie takich opłat i prowizji są dostępne na żądanie w Urzędzie Rady Miasta Thirsk.

3.3 POSTĘPOWANIE NA TERENIE CMENTARZA Cmentarz jest utrzymywany zgodnie z najwyższymi standardami i stanowi spokojne miejsce, które odwiedzający mogą odwiedzać w celu refleksji i wspomnień o swoich bliskich. W związku z tym prosimy wszystkich gości o odpowiednie postępowanie i poszanowanie potrzeb innych osób. Jeśli jednak tego nie robią, zwraca się uwagę na Rozporządzenie władz lokalnych w sprawie cmentarzy z 1977 r. i wszelkie poprawki do niego:(a) Rozporządzenie to stanowi, że żadna osoba nie może: -(i) umyślnie powodować zakłócenia na cmentarzu (ii) dopuszczać się jakichkolwiek uciążliwości na cmentarzu (iii) umyślnie ingerować w odbywający się pochówek (iv) umyślnie ingerować w jakikolwiek grób lub kryptę, jakikolwiek nagrobek lub inny pomnik lub jakiekolwiek kwiaty lub roślin w takiej sprawie (v) uprawiać jakąkolwiek grę lub uprawiać sport na cmentarzu lub (vi) wchodzić na cmentarz lub przebywać na nim w dowolnej godzinie, kiedy jest on zamknięty dla publiczności, chyba że jest to osoba upoważniona przez władze pogrzebowe. (b) Rozporządzenie stanowi, że każda osoba, która narusza jakikolwiek zakaz określony w punkcie (a) powyżej, łącznie z jakimkolwiek zakazem określonym w art. grzywnie nieprzekraczającej 10 funtów za każdy dzień, w którym przestępstwo trwa po skazaniu. (Uwaga — kwoty tych grzywien mogą ulec zmianie w przyszłości).

3.4 WYBÓR GROBÓW I WŁASNOŚĆ Każdy pochówek odbywa się w grobie prywatnym lub publicznym, który zostanie wybrany przez urzędnika Rady lub innego odpowiedniego funkcjonariusza. Miejsca na groby zostaną przydzielone na podstawie najbliższej dostępnej działki w teren obecnie użytkowany do celów grzebalnych. Plan Cmentarza z rozmieszczeniem kwater i grobów przechowywany jest w Urzędzie Miasta. Można go obejrzeć bezpłatnie w godzinach pracy biura. Po zakupie wyłącznego prawa do pochówku w grobie, akt nadania zostanie wydany osobie, której lub w imieniu której nabyto wyłączne prawo do pochówku, i osoba ta będzie być zarejestrowanym w ewidencji prowadzonej przez Radę jako właściciel grobu. Akt nadania: Posiadanie wyłącznego prawa do pochówku w określonym grobie nie daje własności rzeczywistej ziemi, ale daje właścicielowi Aktu prawo do: • zostać pochowanym w tym grobie, jeśli jest wolne miejsce • zezwolić na dalsze pochówki w tym grobie, jeśli jest wolne miejsce, lub na pochówek lub rozrzucenie skremowanych szczątków w tym grobie lub nad tym grobem • umieścić pomnik na tym grobie, z zastrzeżeniem odrębnej umowy i do Regulaminu Rady dotyczącego pomników • mieć inskrypcje lub dodać inskrypcje na pomniku na tym grobie, z zastrzeżeniem przepisów Rady w tej sprawie. Posiadanie aktu nadania niekoniecznie daje danej osobie prawo do wyłącznego prawa do pochówku . Kiedy właściciel nie żyje, późniejsza własność zależy od tego, czy zmarła osoba pozostawiła ważny testament. Prawo w tym zakresie może być skomplikowane i zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem w celu ustalenia nowego właściciela. Własność aktu może również zostać przeniesiona lub scedowana. Patrz rozdział „Przeniesienie własności”. Akt wyłącznego prawa do pochówku, jak każdy inny akt, jest ważnym dokumentem i powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu. Wyłączne prawo do pochówku nie obejmuje prawa do wzniesienia pomnika na grób, jak wskazano powyżej, co stanowi osobną umowę na 30 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres, z zastrzeżeniem określonych warunków. Wszystkie nowe groby są zawierane na okres 99 lat, chyba że w Akcie wyłącznego prawa do pochówku określono inaczej .

3.5 PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTÓW PRAWA DO POCHÓWKUŻaden zakupiony grób, w tym groby otoczone murem lub krypty, w których nabyto wyłączne prawo do pochówku, nie zostanie otwarty bez przedstawienia aktu nadania i pisemnej zgody właściciela lub jego lub jej przedstawiciel ustawowy. W przypadku zagubienia lub zgubienia aktu nadania konieczne będzie uzupełnienie odszkodowania. Jeżeli nie można uzyskać zgody właściciela, grób zostanie otwarty na wniosek każdej osoby, którą Rada uzna za uprawnioną do tego. W przypadku wyznaczenia wykonawcy testamentu mogą oni wystąpić o pochówek zmarłego w dowolnym miejscu grobowym, do którego zmarły ma prawo być pochowany. wnioskodawca w tym przypadku musi przekonać Radę o swoim prawie do otwarcia grobu.

3.6 PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI Jakiekolwiek przeniesienie wyłącznego prawa do pochówku w jakimkolwiek grobie nie zostanie uznane za ważne, chyba że takie przeniesienie zostało wcześniej zarejestrowane w Biurze Usług dla Osób Poległych. Jeśli obecny właściciel grobu wciąż żyje i chce przenieść własność na inną osobę, Thirsk Rada Miejska musi zostać poinformowana na piśmie. Przeniesienie własności grobu może nastąpić w przypadku śmierci zarejestrowanego właściciela grobu poprzez złożenie jednego z poniższych dokumentów w Biurze Usług dla Osób Poległych: (a) Listy administracyjne (b) Dowód wyznaczenia wykonawcy kto może wtedy decydować o własności

3.7 GODZINY POCHÓWKÓW Nie jest obecnie praktyką zezwalanie na pochówki w dowolne święto państwowe, sobotę lub niedzielę. W miesiącach letnich (od kwietnia do września) najpóźniejszy czas pochówku przypada na godzinę 15:30. W miesiącach zimowych (od października do marca) najpóźniejszy czas pochówku to 14.45. Pochówki mogą być akceptowane w innych terminach według uznania urzędnika miejskiego, zwłaszcza w przypadku pochówków skremowanych szczątków. Wszystkie pogrzeby wchodzące na cmentarz muszą być kontrolowane i według uznania urzędnika miejskiego lub wyznaczonego przedstawiciela.

3.8 CERTYFIKACJA Żaden pochówek nie będzie dozwolony, chyba że właściwa i odpowiednia dokumentacja zostanie sprawdzona przez odpowiedniego urzędnika. Dotyczy to również oficjalnych dokumentów uzyskanych od Rejestratora Urodzenia i Zgonu lub od Koronera. Urzędnik Rady musi być poinformowany o wszelkich zwłokach, które zmarły z powodu choroby zakaźnej. Aktualna lista chorób zakaźnych jest dostępna w British Medical Association.

3.9 Ciało COFFINSA nie zostanie przyjęte do pochówku na cmentarzu, chyba że zostanie umieszczone w odpowiedniej trumnie. Kartonowe i domowe trumny będą przyjmowane pod warunkiem, że zostały wcześniej sprawdzone przez urzędnika lub innego odpowiedniego funkcjonariusza. Każda inna prośba musi zostać uzgodniona i zatwierdzona przez urzędnika Rady. Każda trumna wjeżdżająca na cmentarz musi być opatrzona tabliczką znamionową lub inną odpowiednią formą identyfikacji i MUSI zawierać imię i nazwisko zmarłego. Odpowiedzialność za to spoczywa na kierowniku zakładu pogrzebowego lub innej osobie przeprowadzenie pogrzebu w celu upewnienia się, że dostępna jest wystarczająca liczba osób, które pomogą w przeniesieniu trumny na miejsce grobu oraz w jej opuszczeniu. Żadna trumna nie może zostać pochowana poniżej poziomu gruntu niż 3 stopy. Każda trumna umieszczona w grobie wyłożonym cegłą lub sklepienie musi być przykryte i uszczelnione płytą betonową o grubości nie mniejszej niż 50 mm (2 cale) i zakopane w taki sposób, aby sklepienie było szczelne.

3.10 KONSERWACJA Grobów I OPIEKA Wszystkie akty przyznania grobów dotyczą maksymalnie 2 pochówków (nie licząc skremowanych szczątków). Po pochówku wszystkie groby zostaną uporządkowane i pozostawione przez grabarza w akceptowalnym stanie. Niwelacja grobów będzie zwykle wykonywana przez osadnictwo naturalne. Rada podejmie się koszenia trawników. Właściciel prawa do pochówku nie ponosi żadnych kosztów.

3.11 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE GROBÓW I CMENTARZÓWa) Żadne drzewo ani krzew nie może być sadzone w żadnym grobie bez zgody Rady.b) Wzniesione kopce lub darń nie będą dozwolone na żadnym grobie.c) Rada ma prawo usunąć z każdego grobu wszelkie przedmioty, które mogą kolidować z utrzymaniem terenu tego obszaru po powiadomieniu zarejestrowanego właściciela grobu. Wszelkie przedmioty stwarzające bezpośrednie zagrożenie zostaną natychmiast usunięte bez uprzedzenia. wszelkie miejsca na groby. e) Wszystkie cegły, kamienie lub inne prace w podziemiach lub grobach lub wokół nich zostaną umeblowane i wzniesione za zgodą Rady, na koszt właściciela/wnioskodawcy. f) Żadne ciało nie zostanie pochowane, lub skremowanych szczątków ludzkich pochowanych w jakimkolwiek grobie bez pisemnej zgody właściciela/ubiegającego się o prawo do pochówku. wyznaczone do takiej praktyki i upoważnione przez urzędnika Rady.h) Wszystkie pochówki i pochówki odbywają się zgodnie z wymogami ustawowymi określonymi w rozporządzeniu władz lokalnych w sprawie cmentarzy z 1977 r. oraz wszelkimi późniejszymi aktami prawnymi, które wejdą w życie.i ) Rejestr pochówków będzie w każdym rozsądnym czasie dostępny bezpłatnie do wglądu dla każdej osoby. Urząd Pogrzebowy może pobierać takie opłaty, jakie uzna za stosowne za dokonanie przez nie przeszukania i dostarczenie uwierzytelnionych odpisów wpisów w Rejestrze pochówków lub w Protokole ekshumacji. Rozporządzenie władz lokalnych w sprawie cmentarzy z 1977 r. Artykuł 11 ust. 7 lit. j) Żadne zwłoki nie będą usuwane z żadnego grobu ani krypty cmentarza bez zezwolenia Sekretarza Stanu lub wydziału Kościoła anglikańskiego, biskupa diecezji, w której znajduje się cmentarz . sek. 25 Ustawa o pochówku 1857.k) Żadnych szczątków innych niż ludzkie nie będą akceptowane pod żadnym pozorem,l) Dzieciom poniżej 14 roku życia musi towarzyszyć odpowiedzialna osoba dorosła.m) Wszystkie pojazdy, które mają dostęp do cmentarza, muszą jechać w tempie pieszego i stosuj się do komunikatów wyświetlanych na terenie. Nie wolno parkować na trawiastym skraju lub grobie ani na żadnym obszarze wyznaczonym jako miejsce pochówku.n) Jazda na rowerze jest zabroniona po Cmentarzu.o) Zabrania się rozprowadzania ulotek, wizytówek lub materiałów reklamowych na Cmentarzu.p ) Rada zabrania przyjmowania jakichkolwiek gratyfikacji przez swoich pracowników.

3.12 PAMIĄTKI Tylko pomniki zatwierdzone przez Radę będą dozwolone na terenie cmentarza. Wszelkiego rodzaju pomniki w dowolnej części terenu niezatwierdzonej przez Radę zostaną usunięte bez powiadomienia. Wszystkie prywatne groby i grobowce wraz z pomnikami, pomnikami i kamieniami nagrobnymi , muszą być utrzymywane przez właścicieli w dobrym stanie, zgodnie z Regulaminem Miejsc Pamięci tam, gdzie ma to zastosowanie. Wszystkie pomniki nagrobne będą regularnie kontrolowane przez Radę w celu sprawdzenia ich stabilności, Rada podejmie wszelkie próby skontaktowania się z właściciela pomnika, jeśli pomnik daje powody do niepokoju. W przypadku stwierdzenia, że ​​nagrobek lub pomnik jest z jakiegokolwiek powodu potencjalnie niebezpieczny, Rada ma prawo zabezpieczyć go bezpośrednio przed skontaktowaniem się z właścicielem, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia władz lokalnych o cmentarzach z 1977 r. pełne szczegóły dotyczące zatwierdzonych metod konserwacji pomnika. „Prawo do wzniesienia” nowego pomnika lub nagrobka na grobie będzie przedmiotem 30-letniej umowy, która po wygaśnięciu będzie odnawiana na dalszy okres określony przez Radę. Pomnik będzie regularnie sprawdzany, a właściciel prawa do wzniesienia pomnika będzie zgłaszał wszelkie naprawy. Oczekuje się, że po otrzymaniu zawiadomienia identyfikującego zły stan posiadania, właściciel Prawa zorganizuje wykonanie niezbędnych prac naprawczych przy użyciu kamieniarza zarejestrowanego w Radzie. Jeżeli niezbędne prace nie zostaną wykonane w terminie określonym przez Radę, Rada może doręczyć kolejne wypowiedzenie prawa właściciela do wzniesienia. Regulamin Obowiązujące Miejsca Pamięci jest szczegółowo wyjaśniony w odrębnym wydaniu regulaminu.A Zezwala się na umieszczenie drewnianego krzyża na nowym grobie po pochówku tylko na tymczasowy okres dziewięciu miesięcy, aby dać czas na ustawienie stałego kamiennego pomnika. Po dziewięciu miesiącach Rada zastrzega sobie prawo do usunięcia drewnianego krzyża bez uprzedniego powiadomienia lub prawa do odwołania.

4. REGULAMIN OGÓLNY CMENTARZA

Wszystkim odwiedzającym Cmentarz i Ogrody Odpoczynku przypomina się, że personel ma obowiązek dbać o porządek na terenie oraz dbać o jego piękno i wygląd. W związku z tym personel jest poinstruowany, aby usuwał wszelkie dzwonki wietrzne lub wszelkie inne rodzaje nieautoryzowanych pomników, które mogły zostać umieszczone niezależnie na terenie. Uważamy, że utrzymywanie terenu w czystości i porządku jest najlepszą oznaką szacunku, jaką możemy i prosimy, aby wszyscy odwiedzający Cmentarz pomogli nam w utrzymaniu tego standardu. Wszelkie usunięte przedmioty będą przechowywane przez Radę przez okres 12 miesięcy, skąd można je odebrać w razie potrzeby. Żadna osoba nie może celowo utrudniać Funkcjonariuszowi Rady prawidłowego wykonywania swoich obowiązków. Żadna osoba nie może umyślnie utrudniać Funkcjonariuszowi wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania jakiejkolwiek umowy z Radą. Żadna osoba nie może celowo utrudniać innej osobie prawidłowego korzystania z terenu , lub zachowywać się w sposób, który może dawać uzasadnione powody do irytacji innych osób na terenie. Fotografowanie do użytku osobistego jest dozwolone, jednak prosimy, aby każdy fotografujący szanował wolę i prywatność innych osób. Wszelkie zdjęcia, nagrania wideo lub wywiady radiowe na cmentarzach przez osoby zajmujące się radiofonią publiczną wymagają uprzedniej zgody Rady. Osoby zaangażowane w cele kampanii są zobowiązane do powiadomienia Rady o swoich zamiarach. Każdy funkcjonariusz Rady lub policjant może usunąć z terenu każdą osobę naruszającą te zasady i przepisy. Pojazdy i ich zawartość pozostawia się na terenie cmentarza na ryzyko właściciela. Pojazdy nie mogą przekraczać 10 mil na godzinę na terenie cmentarza i muszą parkować we wskazanych miejscach. Sekretarz Rady ma prawo wykluczyć każdy pojazd, który zostanie uznany za nieodpowiedni lub który jest prowadzony w sposób niezgodny z niniejszymi przepisami.

 1. PROCEDURA SKŁADANIA SKARG Osoba pogrążona w żałobie ma prawo do złożenia skargi w przypadku niezadowolenia lub niepowodzenia w odniesieniu do ich praw, których Rada nie zaoferowała.

 2. ZASTRZEŻONE PRAWA RADY MIASTA THIRSK Rada zastrzega sobie prawo, po należytym rozważeniu, do zmiany niniejszego Regulaminu lub dowolnej jego części od czasu do czasu, jeśli uznają to za stosowne, oraz do wprowadzenia dodatkowych zasad i przepisów. Niniejszy Regulamin uchyla i anuluje wszystkie poprzednie Regulaminy wydane przez Radę.

Podpisany zarządzeniem Rady.

Radny Derek E Adamson

Z dnia 15 listopada 2004 r.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 29/04/2023

Views: 5283

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.