Regulamin Zarządu Mieszkaniowego Haryana (przeprowadzanie posiedzeń), 1980 (2023)

Regulamin Rady Mieszkaniowej Haryana (przeprowadzanie posiedzeń), 1980

Opublikowano vide Zawiadomienie rządu Haryana nr 66/12/B z dnia 16.10.1981 r. - Dziennik Urzędowy Haryana część 3 z dnia 3.11.1981 r.

hl268

1. Krótki tytuł.- Regulamin ten nosi nazwę „Regulamin zarządu mieszkaniowego Haryana (przeprowadzanie posiedzeń), 1980”.2. Definicje.- (i) W regulaminie, o ile w temacie lub kontekście nie ma nic odrażającego: -

(a) „Ustawa” oznacza ustawę Haryana Housing Board Act z 1971 r. (Ustawa 20 z 1971 r.) i obejmuje wszelkie zmiany ustawowe, modyfikacje lub ponowne uchwalenie.

(b) „Odroczenie” oznacza odroczenie lub odroczenie obrad zgromadzenia ogólnie na inny dzień lub na inną godzinę tego samego dnia.

(c) „Porządek obrad” oznacza sprawy proponowane do załatwienia na spotkaniu.

(d) „Poprawka” oznacza zmianę lub modyfikację treści wniosku lub uchwały.

(e) „Rada” oznacza Radę ds. Mieszkalnictwa, Haryana, utworzoną zgodnie z sekcją 3 Ustawy.

(f) „Przewodniczący” oznacza Przewodniczącego Rady.

(g) „Główny Administrator” oznacza Głównego Administratora Zarządu.

(h) „Członek” oznacza członka Zarządu.

(i) „Zgromadzenie” oznacza posiedzenie Zarządu, zwyczajne lub nadzwyczajne, odbywające się zgodnie z postanowieniami art. 15 Ustawy.

(j) „Protokół” oznacza zapis przebiegu posiedzenia Zarządu.

(k) „Wniosek” oznacza propozycję przedstawioną na posiedzeniu.

(l) „Przepisane” oznacza określone w Ustawie lub w jakichkolwiek przepisach ustanowionych przez Rząd na mocy Ustawy lub w jakichkolwiek przepisach opracowanych przez Radę.

(m) „Organ Przewodniczący” oznacza Przewodniczącego lub, w przypadku jego nieobecności, Członka wybranego przez członków obecnych na posiedzeniu.

(n) „Kworum” oznacza minimalną liczbę członków Rady, których obecność jest niezbędna do prawidłowego lub ważnego załatwienia spraw na posiedzeniu.

(o) „Zapotrzebowanie” oznacza pisemne żądanie zwołania zgromadzenia złożone przez określoną liczbę członków.

(p) „Uchwała” oznacza wniosek zainicjowany przez Przewodniczącego lub któregokolwiek członka Rady, który został przyjęty na posiedzeniu lub w trybie obiegowym wśród członków bez zwoływania posiedzenia.

(q) „Sekretarz” oznacza Sekretarza Rady mianowanego przez Rząd na mocy podsekcji (i) sekcji 11 Ustawy.

(ii) Inne wyrażenia mają znaczenie odpowiednio nadane im na mocy ustawy Haryana Housing Board Act z 1971 r., z późniejszymi poprawkami, oraz zasad na jej podstawie.

3.1. Prowadzenie spotkań.- Zarząd może zwołać posiedzenie zwyczajne lub nadzwyczajne w celu załatwienia sprawy, odroczyć je i/lub w inny sposób uregulować je i jego przebieg, jeśli uzna to za stosowne, pod warunkiem jednak, że posiedzenie zwyczajne odbywa się co najmniej raz na trzy miesiące.3.2. Kto może zwołać posiedzenie Rady.- Przewodniczący może w dowolnym czasie według własnego uznania i po otrzymaniu wniosku dwóch trzecich członków faktycznie pełniących służbę lub na polecenie Rządu zwołać posiedzenie Rady.4. Data, godzina i miejsce spotkania.- Posiedzenia Zarządu odbywają się co do zasady w Biurze Zarządu w godzinach urzędowania. Dokładną datę, godzinę i miejsce każdego posiedzenia ustala Sekretarz, za uprzednią zgodą Przewodniczącego.5.1. Kworum.- Kworum na każdym posiedzeniu wynosi jedną trzecią liczby członków faktycznie pełniących w danej chwili funkcję.5.2. Kiedy nie ma kworum, posiedzenie należy rozwiązać, a kiedy należy je odroczyć.- (i) Jeżeli w ciągu piętnastu minut od czasu wyznaczonego na posiedzenie nie będzie kworum, posiedzenie, jeżeli zostało zwołane na żądanie członków zgodnie z przepisem nr 3.2, zostanie rozwiązane, ale w każdym innym przypadku będzie ważne odroczone na dowolny dzień w przyszłości lub na dowolną godzinę tego samego dnia, zgodnie z ustaleniami i ogłoszeniem organu przewodniczącego w momencie odroczenia. Jeżeli na takim odroczonym posiedzeniu kworum ponownie nie będzie obecne w ciągu piętnastu minut od wyznaczonego terminu, obecni członkowie stanowią kworum, pod warunkiem że ich liczba jest nie mniejsza niż cztery, i mogą załatwiać sprawy, dla których zebranie zostało pierwotnie zwołane .

(ii) Gdy kworum zostało raz ustanowione, a obrady zgromadzenia właściwie rozpoczęte, zostaje ono ustanowione, chyba że któryś z członków sprzeciwi się i zwróci uwagę Władzy Przewodniczącej na brak Kworum. W takich okolicznościach Organ Przewodniczący dokona liczenia i jeżeli w ciągu następnych piętnastu minut nie będzie kworum, odroczy posiedzenie na dowolną godzinę tego samego dnia w przyszłości, którą może określić. Dalsza procedura będzie zgodna z przepisem nr 5.1(i).

5.3. Uprawnienie do odroczenia posiedzenia.- Organ Przewodniczący może, jeśli uzna to za konieczne lub celowe, i może, na polecenie zebrania, odraczać to samo od czasu do czasu i z miejsca na miejsce, ale żadna sprawa nie może być przenoszona na odroczonym posiedzeniu, poza sprawami pozostawionymi niedokończone na odroczonym posiedzeniu. Jeżeli odroczone posiedzenie ma się odbyć w ciągu 48 godzin, ponowne zawiadomienie nie jest konieczne. W przypadku dłuższej przerwy wysyłane jest zawiadomienie do wszystkich członków.5.4. Moc zgromadzenia, na którym obecne jest kworum.- Posiedzenie należycie zwołane na podstawie niniejszego regulaminu jest uprawnione do wykonywania wszystkich lub niektórych uprawnień władz i uprawnień dyskrecjonalnych nadanych lub wykonywanych przez Radę.6.1. Kto przewodniczy posiedzeniom Rady.- Przewodniczący przewodniczy każdemu posiedzeniu, ale w przypadku, gdy nie może on uczestniczyć w jakimkolwiek posiedzeniu, przewodniczy mu dowolny członek wybrany przez członków obecnych na posiedzeniu z tej okazji.

Notatka.- Jeśli zaistnieje okazja, aby jakikolwiek członek został wybrany na Przewodniczącego, obecni członkowie powinni to zrobić, nawet jeśli nie ma kworum.

6.2. Obowiązki Przewodniczącego w zakresie prowadzenia posiedzenia.- Do obowiązków Prezydium należy prowadzenie posiedzeń zgodnie z niniejszym regulaminem, a w szczególności: -

1. upewnić się, że zebranie zostało prawidłowo zwołane i ukonstytuowane, to znaczy, że członkom doręczono odpowiednie zawiadomienie i że istnieje kworum;

2. dopilnować, aby podczas zgromadzenia przestrzegane były wszystkie wymogi ustawowe;

3. zapewnienie należytej i wystarczającej możliwości tym członkom, którzy pragną zabrać głos na temat będący przedmiotem debaty lub dyskusji;

4. nie dopuszczać do dyskusji, chyba że przed posiedzeniem jest jakiś wniosek i przedstawiać dyskusje nieistotne;

5. wydawanie orzeczeń w sprawach proceduralnych oraz rozstrzyganie wszystkich kwestii porządkowych i pierwszeństwa mówców;

6. rozpatrywanie sensu posiedzenia poprzez poddanie wniosków i poprawek pod głosowanie, jeśli to konieczne; I

7. generalnie tak poprowadzić zebranie, aby jego sprawa była ułatwiona, a wynik i decyzje były dobrze określone.

7.1. Porządek obrad.- Porządek obrad każdego posiedzenia Rady przygotowywany jest przez Sekretarza na podstawie propozycji otrzymanych od Przewodniczącego i członków. Zanim jakikolwiek punkt zostanie włączony do porządku obrad, Sekretarz musi upewnić się, że punkt ten został przeanalizowany przez biuro Zarządu i że jest kompletny pod każdym względem. Po wykonaniu tej czynności Sekretarz przygotuje krótką notatkę na temat każdego punktu porządku obrad, który uzyska zgodę Głównego Administratora na proponowany porządek obrad. Jeśli wymagana jest zgoda Rady na jakąkolwiek pozycję w drodze obiegu, zgoda Przewodniczącego zostanie uzyskana przez Głównego Administratora przed rozpowszechnieniem tej pozycji. Sekretarz zapewnia, że ​​wszystkie sprawy zatwierdzone w trybie obiegowym zostaną przedstawione Radzie na jej następnym posiedzeniu.7.2. Włączenie punktów do porządku obrad.- Każdy członek, który pragnie zgłosić swoją propozycję, powinien przesłać zawiadomienie o takiej propozycji wraz z krótką notą wyjaśniającą do Sekretarza co najmniej 7 dni przed planowaną datą posiedzenia, tak aby umożliwić Sekretarzowi włączenie tego punktu do porządku obrad wraz z zgody Głównego Administratora. Przygotowując punkty porządku obrad, Główny Administrator należycie rozważy i rozważy opinię Przewodniczącego: Pod warunkiem, że Przewodniczący może według własnego uznania zezwolić na przesuwanie takich propozycji na posiedzeniach pomimo nieotrzymania we właściwym czasie zawiadomienia o propozycji włączenia do porządku obrad; Ponadto pod warunkiem, że przewodniczący może zezwolić na podjęcie na posiedzeniu dowolnego punktu, który nie był wcześniej ujęty w porządku obrad: Ponadto pod warunkiem, że rozważy się polecenie rządu stanowego, nawet jeśli nie było ono wcześniej uwzględnione w porządku obrad .7.3. Kolejność transakcji biznesowych.- Kolejność, w jakiej sprawy mają być załatwiane lub rozpatrywane na jakimkolwiek spotkaniu, będzie w miarę możliwości zgodna z kolejnością określoną w dokumentach porządku obrad: pod warunkiem, że wskazówki rządu stanowego, niezależnie od tego, czy są uwzględnione w porządku obrad, czy nie zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności.8.1. Zawiadomienie o spotkaniu.- Sekretarz powiadamia każdego członka na piśmie o posiedzeniu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Kopia porządku obrad posiedzenia i krótka notatka, jeśli taka istnieje, na temat każdego punktu porządku obrad jest wysyłana członkom wraz z zawiadomieniem lub tak szybko, jak to możliwe, ale co najmniej trzy dni przed posiedzeniem, pod warunkiem że:

(i) okres takiego powiadomienia może zostać skrócony do jednego dnia, jeżeli zgromadzenie jest zwoływane w celu zawarcia transakcji w związku z pojawiającymi się sprawami;

(ii) do liczenia okresu wypowiedzenia liczy się dzień posiedzenia, a nie dzień wystosowania wypowiedzenia;

(iii) jeśli jakikolwiek członek przebywa poza Indiami lub z innego powodu nie jest w stanie uczestniczyć w posiedzeniu, Sekretarz może zrezygnować z zawiadomienia takiego członka za uprzednią zgodą Głównego Administratora, pod warunkiem, że jeśli wszystkie członkowie są obecni, konkretny projekt uchwały, niezwłocznie żądane zawiadomienie i porządek obrad, zostaną umorzone, a przebieg takiego zgromadzenia nie zostanie naruszony i nie zostanie z tego powodu zakwestionowany.

8.2. Niedostarczenie zawiadomienia o porządku obrad.- Żadne postępowanie Rady nie może zostać zakwestionowane jedynie z powodu wakatu lub wakatów istniejących w Radzie lub z powodu nieotrzymania porządku obrad lub zawiadomienia od któregokolwiek członka lub członków.8.3.(i) Zawiadomienie uważa się za należycie doręczone, jeżeli zostanie wysłane w wyznaczonym terminie członkowi osobiście lub pocztą na zarejestrowany adres podany Radzie przez członka na piśmie.

(ii) Jeżeli zawiadomienie jest wysyłane pocztą, doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane poprzez prawidłowe zaadresowanie, opłacenie przedpłaty i wysłanie listu zawierającego zawiadomienie. Doręczenie takie uważa się za dokonane w chwili, w której list byłby doręczony w zwykłym trybie pocztowym.

9.1. Zmiany Godziny i daty spotkania.- Każdy członek może po otrzymaniu zawiadomienia o posiedzeniu zgodnie z przepisem nr 8 zasugerować sekretarzowi inną datę lub godzinę, jeżeli data i/lub godzina nie są dla niego odpowiednie, ale takie zawiadomienie powinno dotrzeć do biura sekretarza co najmniej cztery jasne dni przed ustaloną już datą posiedzenia.9.2.Sekretarz niezwłocznie przekazuje taką korespondencję na polecenie Przewodniczącego, który może, w miarę możliwości, w porozumieniu z innymi członkami, wyznaczyć inny odpowiedni dzień i godzinę spotkania.10. Ustanawianie komisji itp.- Zarząd może od czasu do czasu powoływać Komitety lub Podkomitety składające się z takiego członka/członków, jakich uzna za odpowiednich do doradzania Zarządowi w sprawach, które mogą być określone lub określone i podlegać takim wskazówkom, jakie może wydać Zarząd.11. Rozdzielczość krążenia.- Uchwała jest ważna i skuteczna tak, jak gdyby została podjęta na prawidłowo zwołanym i ukonstytuowanym posiedzeniu Zarządu. Jeśli wniosek zostanie rozesłany w wersji roboczej wraz z niezbędnymi dokumentami, jeśli takie istnieją, wszystkim członkom w Indiach (liczba nie mniejsza niż kworum ustalone na posiedzeniu) i zostanie zatwierdzony przez większość takich członków: Pod warunkiem, że że takie wnioski będą rozpowszechniane za wyraźną zgodą Przewodniczącego.12. Sprawy rozstrzygane przez Zarząd.- Rada rozważy i zdecyduje: -

(a) wszelkie sprawy, które Rada musi rozpatrzyć na mocy jakiegokolwiek szczególnego przepisu Ustawy i zasad na jej podstawie lub na mocy jakiegokolwiek innego prawa lub ogólnych lub specjalnych wytycznych Rządu lub Rady;

(b) wszelkie sprawy wymagane do rozpatrzenia przez Radę na podstawie Regulaminu służbowego lub innych Regulaminów lub Regulaminów pomocniczych, w których uprawnienia nie są delegowane; I

(c) wszelkie inne sprawy, których przedstawienia Radzie zażądał przewodniczący ze względu na ich wagę:

Z zastrzeżeniem, że punkty, w odniesieniu do których członkom/urzędnikom Zarządu udzielono określonych delegacji, przy podziale obowiązków, nie zostaną uwzględnione w porządku obrad, chyba że dany członek, jeśli taki istnieje, wyrazi taką wolę.13.1. Udział w obradach Rady osób niebędących członkami.- Rada ma prawo zaprosić każdą osobę (osoby), której pomoc lub poradę uzna za niezbędną do określonego celu. Taka osoba (osoby) ma(ją) prawo uczestniczenia w posiedzeniu(ach) Rady oraz uczestniczenia w obradach posiedzenia. Zaproszona osoba (osoby) może brać udział w dyskusji nad kwestiami jej dotyczącymi, ale nie ma prawa głosu.13.2.Sekretarz i każdy inny urzędnik Zarządu upoważniony przez Głównego Administratora/Przewodniczącego zwykle uczestniczy we wszystkich spotkaniach i dostarcza wszelkich informacji, o które może poprosić Zarząd. Sekretarz będzie uczestniczył w dyskusji w razie potrzeby, ale nie będzie głosował.14. Osobiste przesłuchanie osób pokrzywdzonych.- Zarząd może osobiście rozpatrywać oświadczenia lub odwołania od osób lub stron poszkodowanych według własnego uznania, pod warunkiem, że takie oświadczenia i odwołania są składane zgodnie z procedurą określoną przez Zarząd. Osoby i strony tak wezwane na przesłuchanie mogą zwracać się i odpowiadać na wszelkie wynikające z tego pytania, ale wycofują się ze spotkania zgodnie z zaleceniami organu przewodniczącego.15.1. Nagrywanie i potwierdzanie protokołów.- Zarząd powoduje wpisanie protokołów z posiedzenia Zarządu i uchwał podjętych w trybie obiegowym do księgi przeznaczonej do tego celu, która będzie prowadzona pod nadzorem Sekretarza, aw przypadku jego nieobecności przez każdego innego funkcjonariusza wyznaczony przez Głównego Administratora do zastępowania go i każdy taki protokół/uchwała powinien być podpisany, a wpis z ksiąg protokołów przyjmowany jako dowód we wszystkich sądach i przed wszystkimi sędziami, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi organami - sądowymi, quasi-sądowymi lub wykonawczymi , a takie protokoły/uchwały lub wpisy z nich będą traktowane jako rozstrzygający dowód ich należytego przyjęcia przez Zarząd i zostaną udowodnione albo na okazaniu oryginału księgi protokołów, albo jej kopii należycie poświadczonej przez Sekretarza Zarządu.15.2. Protokół jest protokołowany albo w trakcie posiedzenia, albo jak najszybciej po nim i zawiera.- (i) nazwiska wszystkich członków obecnych na każdym posiedzeniu Rady, w tym osób obecnych na specjalne zaproszenie;

(ii) nazwiska członków głosujących za lub przeciw każdej uchwale, w przypadku zwołania podziału; I

(iii) protokół posiedzenia, przedstawiający zwięźle decyzję podjętą w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad.

15.3.Protokół jest protokołowany w taki sposób, aby między jedną zapisaną decyzją a drugą nie było żadnych pustych miejsc, tak aby nie było miejsca na jakąkolwiek interpolację na późniejszym etapie. Organ Przewodniczący podpisuje Księgę Protokołów jak najszybciej po posiedzeniu i potwierdza ewentualne wstawienia, skreślenia i zamiany.15.4.Przebieg każdego posiedzenia jest zatwierdzany przez Organ Prezydium. Po zatwierdzeniu i podpisach Przewodniczącego organu obrady należycie prowadzi Sekretarz lub inny urzędnik upoważniony przez Zarząd.15,5.Kopia protokołu z każdego posiedzenia jest dostarczana Przewodniczącemu i wszystkim członkom, niezależnie od tego, czy są obecni na posiedzeniu, czy nie, i potwierdzana na następnym posiedzeniu. Protokół z postępowania przesyła się również Rządowi.15.6.Księga protokołów jest starannie indeksowana, a gdy nie jest aktualnie używana, jest przechowywana w ognioodpornym sejfie.15.7.Wszystkie działania podjęte przez jakiegokolwiek członka Zarządu lub jakąkolwiek osobę działającą jako członek, bez względu na to, że może się później okazać, że wystąpił błąd w mianowaniu jednego lub więcej członków działających w wyżej wymieniony sposób w tym dniu lub któregokolwiek z nich zostali zdyskwalifikowani, są tak samo ważni, jak gdyby każdy taki członek został należycie powołany i posiadał kwalifikacje do pełnienia funkcji członka Zarządu. Z zastrzeżeniem, że żadne z postanowień rozporządzenia nie będzie uważane za nadające ważność czynności podjętej przez członka działającego w wyżej wymieniony sposób po stwierdzeniu nieważności jego nominacji.16.1. Prawo głosu.- Wszyscy członkowie, w tym Przewodniczący, mają prawo głosu, a decyzje podjęte większością głosów członków obecnych na posiedzeniu uważa się za decyzje Zarządu, z zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów, Organ Przewodniczący oprócz własnego głosu jako członka, ma drugi lub decydujący głos.16.2.Każda propozycja/uchwała/poprawka należycie przedstawiona na posiedzeniu i wciśnięta do podziału zostaje najpierw spisana na piśmie w ostatecznej formie, w jakiej postanowiono poddać ją pod głosowanie. Zostanie to odnotowane w całości w postępowaniu, wraz z liczbą i nazwiskami członków głosujących za i przeciw, zgodnie z przepisem 15.2.17.1. Różnorodny.- Sprawy Zarządu będą prowadzone w języku angielskim lub innym języku lub językach, o których Zarząd może okresowo decydować.[17.2.„Przewodniczący lub Główny Administrator powiadamia Rząd na piśmie z odpowiednimi szczegółami o wszystkich przypadkach, w których Przewodniczący lub Główny Administrator wydali opinię sprzeczną z opinią większości Członków Rady Opinia większości Rady nie powinna obowiązywać do czasu wydania przez Rząd decyzji, która będzie wówczas wiążąca dla Rady.”]17.3.W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji niniejszych przepisów, decyzja Zarządu w tej sprawie w porozumieniu z Rządem jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych. Na podstawie zarządzenia Zarządu.

1. Powyższe przepisy wchodzą w życie z dniem 29 lipca 1980 roku

2. Rada ds. Mieszkalnictwa Haryana (Regulamin działalności gospodarczej) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Haryana z dnia 5 lipca 1977 r. i 2 maja 1978 r., Regulamin Rady ds. Mieszkalnictwa Haryana (przeprowadzanie posiedzeń) z 1972 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Haryana z dnia 7 listopada 1972 r. oraz Mieszkalnictwo Rozporządzenia zarządu Haryana (uprawnienia przewodniczącego) z 1972 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Haryana z dnia 7 listopada 1972 r. tracą moc z dniem 29 lipca 1980 r.:

Pod warunkiem, że uchylenie nie wpłynie na poprzednie działanie uchylonych w ten sposób rozporządzeń ani na nic należycie wykonanego lub poniesionego na ich podstawie, ani na żadne prawa, przywileje, zobowiązania lub zobowiązania nabyte, naliczone lub zaciągnięte na mocy uchylonych w ten sposób rozporządzeń.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 23/06/2023

Views: 5253

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.