Rządowy projekt ustawy (Izba Gmin) C-48 (44-1) - Pierwsze czytanie - Ustawa o zmianie Kodeksu karnego (reforma kaucji) - Parlament Kanady (2023)

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące dostępności tej publikacji, skontaktuj się z nami pod adresemdostępny@parl.gc.ca.

Informacje prawne

Widok dwujęzyczny XML PDF

Przejdź do nawigacji po dokumencie Przejdź do treści dokumentu

  JĘZYK ANGIELSKI
 • STRESZCZENIE
 • STRESZCZENIE
 • Kodeks karny
 • Kodeks karny
 • Zmiany w ustawie
 • Zmiany w ustawie
 • Przegląd przez Komisję
 • Przegląd przez Komisję
 • Przepis przejściowy
 • Przepis przejściowy
 • Zmiany koordynacyjne
 • Zmiany koordynacyjne
 • Wejście w życie
 • Wejście w życie
 • NOTATKI WYJAŚNIAJĄCE
 • NOTATKI WYJAŚNIAJĄCE

Pierwsza sesja, czterdziesty czwarty parlament,

70-71 Elżbieta II – Karol III, 2021-2022-2023

Izba Gmin KANADY

PIERWSZE CZYTANIE,Móc16, 2023

STRESZCZENIE

Ta ustawa zmienia ustKodeks karnydo m.in.

(A)stworzyć przepis o odwróceniu obowiązku dla każdej osoby oskarżonej o poważne przestępstwo z użyciem przemocy i użycia broni, która została skazana w ciągu ostatnich pięciu lat za poważne przestępstwo z użyciem przemocy i użycia broni;

(B)dodać niektóre przestępstwa związane z bronią palną do istniejących przepisów o odwróceniu;

(C)rozszerzyć przepis dotyczący odwróconego obowiązku w odniesieniu do przestępstw związanych z przemocą ze strony partnera, aby zapewnić, że ma on zastosowanie do osoby oskarżonej, która została wcześniej zwolniona za takie przestępstwo; I

(D)zobowiązać sąd do rozważenia, czy oskarżony był wcześniej skazany za przemoc oraz do zawarcia w protokole oświadczenia, że ​​wzięto pod uwagę bezpieczeństwo społeczności.

Ta ustawa zawiera również dalsze wyjaśnienia i przewiduje parlamentarny przegląd przepisów, które uchwala lub zmienia, aby rozpocząć się w piątą rocznicę dnia otrzymania zgody królewskiej lub tak szybko, jak to możliwe po tej rocznicy.

Available on the House of Commons website at the following address:

www.ourcommons.ca

I Sesja, 44. Sejm,

70-71Elżbieta II – Karol III,2021-2022-2023

Izba Gmin KANADY

RACHUNEK C-48

Ustawa o zmianie Kodeksu karnego (reforma kaucji)

Preambuła

mając na uwadze, że kanadyjski system sądownictwa karnego przyczynia się do bezpiecznego, pokojowego i dostatniego społeczeństwa, a system zwolnienia za kaucją odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu;

mając na uwadze, że system sądownictwa karnego, w tym system zwolnienia za kaucją, jest wspólną odpowiedzialnością władz federalnych, prowincjonalnych i terytorialnych;

mając na uwadze, że powtarzające się akty przemocy, poważne przestępstwa popełnione z użyciem broni palnej lub innej broni oraz przypadkowe akty przemocy mają szkodliwy wpływ na ofiary i społeczności oraz podważają bezpieczeństwo publiczne i zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;

mając na uwadze, że właściwie funkcjonujący system kaucji jest niezbędny do utrzymania zaufania do systemu sądownictwa karnego, w tym do wymiaru sprawiedliwości;

Podczas gdy prawidłowo funkcjonujący system kaucji respektuje i stoi na straży praw gwarantowanych przezKanadyjska Karta Praw i Swobód, w tym domniemanie niewinności, prawo do wolności i prawo do tego, by bez słusznej przyczyny nie odmówić mu rozsądnego kaucji;

Zważywszy, że zatrzymanie jest uzasadnione, gdy jest konieczne ze względu na podstawy zatrzymania określone w artKodeks karny, w tym dla ochrony bezpieczeństwa publicznego i utrzymania zaufania do wymiaru sprawiedliwości;

mając na uwadze, że decyzje o zwolnieniu za kaucją opierają się na innych ważnych przesłankach, takich jak konieczność uwzględnienia szczególnej sytuacji osób oskarżonych, w tym pochodzących z populacji, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na etapie zwolnienia za kaucją i są nadreprezentowane w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;

mając również na uwadze, że zaufanie do wymiaru sprawiedliwości jest podważane w przypadkach, gdy oskarżeni są zwalniani za kaucją, podczas gdy ich zatrzymanie jest uzasadnione,w tymz powodu zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego lub gdy oskarżeni są niepotrzebnie przetrzymywani;

Dlatego teraz Jego Królewska Mość, za radą i zgodą Senatu i Izby Gmin Kanady, uchwala, co następuje:

R.‍S.‍, ok. C-46

Kodeks karny

Zmiany w ustawie

2019, ok. 25, s. 225(3)

1(1)Ustęp515(3)‍(b) zKodeks karnyotrzymuje brzmienie:

 • (B)czy oskarżony był wcześniej skazany za przestępstwo,Początek wstawianiaKoniec wstawiania.

2008, ok. 6, s. 37 ust. 2

(2)Akapit515(6)‍(a)‍(vi) ustawy otrzymuje brzmienie:

 • (vi)jest to przestępstwo z artPoczątek wstawianiaKoniec wstawiania,99, 100, Początek wstawianiaKoniec wstawianiaLub103,

2008, ok. 6, s. 37 ust. 2

(3)Akapit515(6)‍(a)‍(viii) ustawy otrzymuje brzmienie:

 • (viii)który rzekomo dotyczy lub którego przedmiotem przypuszczalnie jest broń palna, kusza, broń zabroniona, broń podlegająca ograniczeniom, zabronione urządzenie, jakakolwiek amunicja lub amunicja zabroniona lub substancja wybuchowa, i która jest rzekomo zostało popełnione, gdy oskarżony był objęty zakazem w rozumieniu podsekcji84(1),Początek wstawianiaKoniec wstawiania;

2019, ok. 25, s. 225(6)

(4)Ustęp515(6)B1) ustawy otrzymuje brzmienie:

 • (B1)za przestępstwo, w którego popełnieniu rzekomo zastosowano przemoc, grożono lub usiłowano użyć przemocy wobec ich partnera intymnego, a oskarżony był wcześniej skazanyPoczątek wstawianiaKoniec wstawianiao przestępstwie, w wyniku którego użyto przemocy, grożono jej lub usiłowano użyć przemocy wobec ich bliskiego partnera;

 • Początek wstawionego bloku

  (B2)za przestępstwo, w wyniku którego rzekomo zastosowano przemoc, grożono jej lub usiłowano użyć przemocy wobec osoby z użyciem broni, a oskarżony był już skazany, w terminie pięciu lat od dnia postawienia mu zarzutu za to przestępstwo, inne przestępstwo, przy którego popełnieniu również użyto przemocy, grożono lub usiłowano użyć przemocy wobec jakiejkolwiek osoby z użyciem broni, jeżeli maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności za każde z tych przestępstw wynosi10lat lub więcej;

  Koniec wstawionego bloku

2015, ok. 13, s. 20

(5)Podrozdział515(13) ustawy otrzymuje brzmienie:

Bezpieczeństwo ofiary i społeczności
(13)Sędzia, który wydaje postanowienie na podstawie niniejszego artykułu, zamieszcza w protokole postępowania oświadczenie, żePoczątek wstawianiaKoniec wstawianiabrał pod uwagę bezpieczeństwo i ochronę każdej ofiary przestępstwaPoczątek wstawianiaKoniec wstawianiaprzy składaniu zamówienia.

Przegląd przez Komisję

Piąta rocznica królewskiej zgody

2W piątą rocznicę dnia, w którym niniejszy Akt otrzyma królewską zgodę, lub tak szybko, jak to możliwe po tej rocznicy, przepisy uchwalone lub zmienione niniejszym Aktem mają zostać przekazane stałej komisji Izby Gmin, która zwykle rozpatruje sprawy związane do sprawiedliwości.

Przepis przejściowy

Wyjaśnienie

3Dla większej pewności zmiany wprowadzone niniejszą ustawą mają zastosowanie również do postępowań toczących się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zmiany koordynacyjne

Rachunek S-205

4(1)podsekcje (2) Do (4) mają zastosowanie, jeśli Bill S-205,wprowadzony w1sesja I44Sejmu i uprawnionegoUstawa o zmianie Kodeksu karnego i następczej zmianie innej ustawy (orzeczenia o tymczasowym zwolnieniu i uznaniu przemocy w rodzinie)(w tej sekcji zwanej „inną ustawą”), uzyskuje zgodę królewską.
(2)Jeśli podrozdział1(4) tej ustawy wchodzi w życie przed ust1(3) innej ustawy, to ten podrozdział1(3) zostaje uchylona.
(3)Jeśli podrozdział1(3) drugiej ustawy wchodzi w życie tego samego dnia co ust1(4) tej ustawy, następnie ten podrozdział1(3) uważa się za obowiązujące przed tą podsekcją1(4).

Wejście w życie

30 dzień po królewskiej zgodzie

5Ustawa ta wchodzi w życie z dn30dnia następującego po dniu, w którym otrzyma królewską zgodę.

Opublikowano z upoważnienia marszałka Izby Gmin

NOTATKI WYJAŚNIAJĄCE

Kodeks karny

Klauzula1: (1)Odpowiedni fragment podrozdziału515(3):

(3)Wydając orzeczenie na podstawie niniejszej sekcji, wymiar sprawiedliwości bierze pod uwagę wszelkie istotne czynniki, w tym m.in.

 • .‍.‍.

 • (B)czy oskarżony był wcześniej karany za przestępstwo.

(2) Do (4)Odpowiedni fragment podrozdziału515(6):

(6)Jeżeli oskarżony, mając ku temu stosowną sposobność, nie wskaże przyczyny, dla której tymczasowe aresztowanie oskarżonego jest nieuzasadnione, sędzia zarządza, wbrew wszelkim przepisom niniejszego paragrafu, tymczasowe aresztowanie oskarżonego do czasu rozprawy zgodnie z prawem, jeżeli oskarżony jest oskarżony

 • (A)o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, inne niż przestępstwo wymienione w ust469,

  • .‍.‍.

  • (vi)jest to przestępstwo z art99, 100Lub103,

  • .‍.‍.

  • (viii)który rzekomo dotyczy lub którego przedmiotem przypuszczalnie jest broń palna, kusza, broń zabroniona, broń podlegająca ograniczeniom, zabronione urządzenie, jakakolwiek amunicja lub amunicja zabroniona lub substancja wybuchowa, i która jest rzekomo zostało popełnione, gdy oskarżony był objęty zakazem w rozumieniu podsekcji84(1);

 • .‍.‍.

 • (B1)za przestępstwo, w wyniku którego rzekomo użyto przemocy, grożono jej lub usiłowano użyć przemocy wobec jej partnera intymnego, a oskarżony był wcześniej skazany za przestępstwo, w wyniku którego zastosowano przemoc, grożono jej przemocą lub usiłowano jej użyć wobec któregokolwiek z jej partnerów intymnych;

(5)Istniejący tekst podrozdziału515(13):

(13)Sędzia, który wydaje postanowienie na podstawie niniejszego artykułu, dołącza do protokołu rozprawy oświadczenie, że wydając postanowienie, miał na uwadze bezpieczeństwo i ochronę każdej ofiary przestępstwa.


Eksplorator publikacji

Eksplorator publikacji

ParlVU

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 28/06/2023

Views: 5295

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.